Algemene voorwaarden & cookies

Jouw Privacy

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE ZWANGERE ZAAK

 

Artikel 1          Definities

 

 1. De Zwangere Zaak, gevestigd te Utrecht, KvK-nummer 30154828, wordt in deze algemene voorwaarden
 2. aangeduid als dienstverlener.
 3. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 4. De natuurlijke persoon die deelneemt aan een les, cursus of behandeling wordt aangeduid als deelnemer. Deelnemer kan tevens klant zijn.
 5. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten en werkzaamheden door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden of aangevinkte versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3          Aanbod

 

 1.  Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 1. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4          Tarieven en betalingen          

 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 1. Op de website staat de overeenkomen prijs inclusief btw vermeld.
 2. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling.
 3. Pakketten, cursussen, abonnementen en rittenkaarten worden geheel vooraf betaald, tenzij anders overeengekomen. Dienstverlener heeft het recht de overeenkomst op te schorten tot een volgende betaling is voldaan.
 4. Betaling voor osteopathie behandelingen worden na afloop van de behandeling voldaan.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt op de site. Tarieven zullen tijdens een lopende overeenkomst niet worden verhoogd, tenzij de tariefsverhoging voortvloeit uit overheidsmaatregelen.

 

 

 

Artikel 5          Informatieverstrekking

 

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant en is dienstverlener niet verantwoordelijk voor het niet na kunnen komen van de verdere planning.
 5. Dienstverlener is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst te weigeren op basis van verstrekte informatie of wanneer hygiëne in het geding komt.

 

 

Artikel 6          Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer en overige factoren.
 2. Dienstverlener is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 3. Alle behandelingen vallen onder de kennisneming van de contra-indicaties. Behandelingen worden gegeven door een gediplomeerde dienstverlener. Deze persoon is echter geen arts en zal bij enige twijfel altijd doorverwijzen.
 4. Doordat enkele diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

 

 

Artikel 7          Wijziging en annulering cursussen

 

 1. Dienstverlener heeft te allen tijde het recht een klant te weigeren.
 2. Indien het minimum aantal benodigde deelnemers voor een cursus niet wordt behaald, is dienstverlener gerechtigd een cursus te annuleren. Eventueel reeds betaalde bedragen zullen binnen 14 kalenderdagen worden terugbetaald.
 3. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van dienstverlener en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien vervanging of verplaatsing niet mogelijk is, kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 4. Indien de uitvoering van de overeenkomst niet offline plaats kan vinden door omstandigheden waar dienstverlener geen invloed op heeft, is zij gerechtigd de werkzaamheden online uit te voeren. Dit geeft klant geen recht op restitutie.
 5. Annulering van een overeenkomst is tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos, tenzij de werkzaamheden tijdens deze periode zijn aangevangen of de overeenkomst B2B is gesloten.
 6. Indien al is aangevangen met de overeenkomst worden bij annulering de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar.
 7. Voor alle cursussen kun je tot uiterlijk 4 weken voor aanvang kosteloos annuleren per mail. Daarna is het cursusbedrag verschuldigd op de uitzondering na dat je bevalt voordat de cursus van start. Dit geldt enkel als je je hebt ingeschreven voor een cursus die bij jouw uitgerekende datum past (laatste datum van de cursus is minimaal 14 dagen voor je uitgerekende datum). De Back in Shape cursus kun je tot 14 dagen voor aanvang kosteloos annuleren.
 8. Deelname aan een cursus kan in overleg met dienstverlener worden overgedragen aan een ander, mits de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevereisten voldoet en niet meer in rekening wordt gebracht dan het oorspronkelijke bedrag.
 9. Gemiste lessen worden niet vergoed. In overleg kan de les bij een andere groep worden ingehaald, mits de groepsgrootte dat toe laat. Enkel bij een vroegtijdige bevalling worden de gemiste lessen naar rato verrekend, tenzij de uitgerekende datum minder dan 14 dagen voor de laatste cursusdag is.

 

Artikel 8          Annulering sportlessen en  abonnementen

 

 1. Wanneer de overeenkomst via de website is gesloten heeft klant tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst te herroepen. Wanneer de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen binnen deze 14 dagen is de herroeping kosteloos; indien al gebruik is gemaakt van de diensten wordt dit naar rato verrekend.
 2. Er zijn verschillende abonnementsvormen waarvan de inhoud op de website terug te vinden is.
 3. Een abonnement wordt aangegaan voor een periode van respectievelijk een maand of drie maanden. Na deze periode wordt het abonnement automatisch beëindigd.
 4. Dienstverlener heeft het recht de lessen en het lesrooster regelmatig aan te passen. Dit geeft geen recht op restitutie.
 5.  In geval van een blessure van deelnemer, dan wel een operatie bestaat de mogelijkheid de overeenkomst tijdelijk op te schorten, mits dit tijdig wordt aangegeven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er sprake moet zijn van een ernstige beperking respectievelijk blessure op grond waarvan deelnemer niet in staat is om enige fysieke activiteit te verrichten. Bij opschorting wordt de overeenkomst verlengd en zal de betaling worden opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting.
 6.  Een abonnement of rittenkaart kan eenmalig worden verlengd rondom de periode dat deelnemer gaat bevallen. Verlengen is uitsluitend mogelijk rondom de bevalling met een maximale periode van 16 weken. Eventuele overgebleven credits komen na deze periode te vervallen.
 7.  Een sportles kan tot 6 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 6 uur voor aanvang of het verstek laten gaan, komt de credit te vervallen.
 8.  Indien de uitvoering van de overeenkomst niet offline plaats kan vinden door omstandigheden waar dienstverlener geen invloed op heeft, is zij gerechtigd de werkzaamheden online uit te voeren. Dit geeft klant geen recht op restitutie.

 

Artikel 9          Overmacht

 

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ernstige ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
 4. Indien cliënt de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is dienstverlener gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

 

Artikel 10         Aanvullende bepalingen online cursus

 

 1.  Deelnemer ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag, tenzij anders overeengekomen.
 1. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van de betreffende content aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar de overeenkomst aan te passen ter promotionele doeleinden.
 2. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer met aankoop beoogde. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.
 3. Doordat voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan dienstverlener niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 4. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 5. Dienstverlener is gerechtigd de inhoud van de cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 6. Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de content te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.  Deelnemer is gerechtigd in beperkte mate screenshots te maken van de content, wanneer deze wordt voorzien van naamsvermelding van dienstverlener bij publicatie op social media.
 7. Het is deelnemer niet toegestaan om in de 12 maanden na het volgen van de content de opgedane kennis te gebruiken om zelf een soortgelijk aanbod te creëren.
 8. De tijdens de looptijd van de content geleverde informatie blijven eigendom van dienstverlener. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken.
 9. Dienstverlener behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een overeenkomst belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

 

 

 

Artikel 11         Aansprakelijkheid schade

 

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Dienstverlener is afhankelijk van derden bij de uitvoering van de werkzaamheden en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen door externe partijen.
 4. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst. Dienstverlener is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor letsel, schade of lichamelijke blessures van deelnemers aan de sportlessen.
 5. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is voor het veroorzaken van directe schade die voldoet aan dit artikel bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of bij het uitblijven van uitkeren, door dienstverlener aan klant in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 6. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en content.

 

Artikel 12         Intellectueel eigendom

 

 1.  De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij dienstverlener. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2.  Inloggegevens voor deelnemers zijn strikt persoonlijk en mogen door zowel klant als deelnemer niet met derden worden gedeeld.
 1. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 2. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

Artikel 13         Communicatie

 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 2. Deelnemers dienen elkaar tijdens een groepsactiviteit te respecteren en de regels na te leven. Indien deelnemer zich niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, de huisregels niet in acht worden genomen of onaanvaardbaar gedrag wordt vertoond, is dienstverlener bevoegd de toegang tot de werkzaamheden te ontzeggen en de overeenkomst (per direct) te beëindigen. Dit geeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

 

Artikel 14         Klachten

 

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 5 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht per e-mail en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener.
 2.  Dienstverlener dient in de gelegenheid te worden gesteld een gebrek te herstellen.
 1. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 15         Geschilbeslechting

 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

COOKIESTATEMENT DE ZWANGERE ZAAK

De Zwangere Zaak maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Wanneer jij onze website op een later moment nog een keer bezoekt zal deze informatie worden herkend. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

 

Artikel 1                     Welke cookies gebruiken wij?

 

Hier kun je een overzicht vinden van de cookies waar wij, via de website dezwangerezaak.nl gebruik van maken en waarom wij dit doen.

 

Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt zodat wij jou kunnen laten zien welke diensten en producten wij aanbieden en de website gebruiksvriendelijk voor jou werkt. Zo hoef jij door het gebruik van deze functionele cookies niet steeds dezelfde informatie te verstrekken, omdat deze informatie wordt bewaard.

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van de website tracken met Google Analytics. Deze cookies weten of jij onze site al eerder hebt bezocht. Alleen bij het eerste bezoek wordt een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. De cookie dient enkel voor statistische doeleinden en verzamelt onder andere gegevens over het aantal unieke bezoeken, welke pagina’s worden bekeken en hoe lang deze worden bekeken. Met behulp van JavaScript kunnen wij pageviews tellen. Zo kunnen wij bepalen welke content het meest interessant is voor jou als bezoeker.

 

Wij vinden het beschermen van jouw privacy echter erg belangrijk. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen omtrent deze analytische cookies om jouw privacy minimaal te belasten:

 

Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met deze aanbieder, wij zijn overeengekomen dat zij jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en wij laten een deel van jouw ip-adres maskeren.

 

Wij maken gebruik van tracking cookies van derde partijen, waaronder Facebook, op de website om jou gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen op basis van jouw surfgedrag. Jouw apparaat wordt herkend als jij na onze website te hebben bezocht, een andere website bezoekt in hetzelfde advertentiebereik. Hierdoor kunnen wij op die andere website onze advertenties tonen. Wij gebruiken deze gegevens echter alleen om jou die advertenties te kunnen tonen en zullen dit nooit aan andere bestanden koppelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook reCAPTCHA van Google plaatst tracking cookies. Deze

zorgen ervoor dat jij op basis van jouw gedrag en andere factoren een risicoscore krijgt. Uit deze risicoscore maakt Google op of er sprake is van een legitieme bezoeker of een spambot. Als legitieme bezoeker dien je vervolgens te bevestigen dat je geen robot bent om het (contact)formulier te kunnen versturen.

 

Tot slot kan de embedded content op deze website marketing cookies bevatten.  De gegevens die hiermee worden verzameld zijn niet toegankelijk voor ons als website-eigenaren. Jij kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies. De embedded content zal voor jou dan echter automatisch niet te bekijken zijn.

 

Artikel 2                     Cookies verwijderen

 

Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om deze website te laten werken, worden enkel geplaatst na jouw toestemming. Jij kunt deze toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer jij niet (meer) wilt dat deze website cookies plaatst, kun jij in jouw browserinstellingen aangeven dat jij geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. Jij dient dit op elke computer en in elke browser die jij gebruikt aan te geven. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten en functies die wij jou kunnen leveren.

 

Artikel 3                     Slotbepalingen

 

Wij raden jou aan dit statement regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Wijzigingen zullen op de website worden aangekondigd. Als jij vragen hebt over dit statement of de cookies die wij gebruiken, kun je een e-mail sturen naar .

 

Heb je een vraag?

Stel hem via het formulier hieronder of stuur een e-mail.

11 + 4 =

Bezoekadres

De Zwangere Zaak
Julianaweg 418
3523 XN Utrecht

Contact

06 5497 7273

Bank

Bankrek.nr.: NL59ABNA0536964726
ABN-AMRO Utrecht t.n.v. J.M. Godtschalk